Ústav patologické fyziologie je jedním z teoretických pracovišť LF MU, které se zaměřuje na výuku patofyziologie a příbuzných předmětů pro studenty několika magisterských a bakalářských studijních programů, trénink doktorských studentů zejm. Oborové rady „Fyziologie, patologická fyziologie, lékařská chemie a biochemie“ a základní a aplikovaný výzkum.

Výzkumné zaměření pracoviště zahrnuje problematiku nemocí kardiovaskulárního systému, stresu a poruch adaptace, poruch metabolismu a výživy, vybraných solidních a hematologických nádorů, kožních chorob, stomatologie, ale i aplikovaný výzkum v oblasti biomateriálů a nových technik měření stresu a využívá multidisciplinární spolupráce s klinickými pracovišti, ostatními fakultami MU a univerzitami v Brně, ČR i zahraničí a Akademií věd ČR.

Vyučujeme patofyziologii a příbuzné disciplíny pro studenty dlouhých magisterských programů Všeobecné a zubní lékařství (v českém i anglickém jazyce) studenty několika bakalářských nelékařských zdravotnických programů a rovněž se kooperativně podílíme na výuce jiných fakult MU a dalších univerzit (např. VUT Brno).

Patofyziologie je obor, který se zabývá příčinami a mechanismy rozvoje nemocí. Vzhledem k tomu, že dnešní medicína se velkou měrou opírá o velmi detailní znalosti molekulární podstaty patologických dějů vedoucí případně ke klinickým projevům nemocí a biomedicínský výzkum kontinuálně prohlubuje tyto poznatky a využívá je v oblasti diagnostiky, léčby a prevence, patofyziologie nutně přitahuje a integruje mnoho specializací vč. lékařů, přírodovědců, farmaceutů a technických disciplín. Věříme, že Ústav patologické fyziologie je tedy nutně i stimulujícím intelektuálním „prostorem“ pro setkávání těchto odborníků se studenty různých oborů, v němž dochází k vzájemnému obohacení.

Používáte starou verzi internetového prohlížeče. Doporučujeme aktualizovat Váš prohlížeč na nejnovější verzi.

Další info